Монографії

 1. Білан В.А., Бутенко В.Г. Формування естетичного ставлення до корекційно-педагогічної праці : монографія. / В.Г. Бутенко, В.А. Білан. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2014. – 272 с.

Підручники та навчальні посібники

 1. Демченко І.І. Креатотерапія в психолого-педагогічному супроводі гармонійного розвитку молодших школярів : навчально-методичний посібник / / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад. І. І. Демченко. – Умань : Сочінський, 2013. – 271 с.
 2. Демченко І.І. Основи інклюзивної освіти : навчально-методичний посібник / /  Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; уклад. І. І. Демченко. – Умань : Сочінський, 2013. – 149 с.

Публікації у журналах з імпакт-фактором що входять до міжнародних наукометричних баз даних

 1. Демченко И.  Креатотерапия как технология здоровьесозидания в образовательном процессе инклюзивной начальной школы / И. Демченко // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. –  Курск,  2014 г. №7 (97).  С. 76-80.
 2.  Демченко И.  Проблема готовности педагогов к социализации школьников в условиях инклюзивного образования / И. Демченко // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: педагогика, психология. – №3. – 2013. – С. 92-95.

Статті у фаховому виданні, що входить до переліку видань у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук

 1. Демченко І.І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти / І. І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2013. – Вип. 45. – С.40-49.
 2. Демченко І.І. Інклюзивна педагогіка в змісті професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів / І. І. Демченко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип.39. – Ч. 2. – С. 293-300.
 3. Демченко І.І.  Підготовка майбутнього вчителя початкових класів до засвоєння педагогічних засад інклюзивної освіти / І. І. Демченко // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 64. – Херсон: ХДУ, 2013. – С. 358–364.
 4. Демченко І.І.  Педагогічні умови творчого розвитку молодших школярів в загальноосвітньому інклюзивному просторі / І. І. Демченко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 9. – Частина 2. С. 27-36.
 5. Демченко І.І.  Навчання, виховання і творчий розвиток учнів інклюзивної початкової школи в інтерактивній грі / І. І. Демченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 49, С. 48-54.
 6. Голуб Н., Голуб В. Дотримання наступності при ознайомленні дітей з природою як засіб реалізації неперервної освіти в Україні / Н. Голуб, В. Голуб // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2014, № 48. – С. 266–271.
 7. Малишевська І. А.   Роль педагогічних технологій в системі корекційної освіти / І. А. Малишевська // Психолого – педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини /  [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – Випуск 45. – С. 81 – 87.
 8. Малишевська І. А. Природотерапевтичні методи у роботі з дітьми з особливими потребами / І. А. Малишевська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // зб. наук. пр. – Випуск 34 / Редкол. : І. Я. Зязюн (голова) та ін. – Київ – Вінниця : ТОВ фірма “Планер”, 2013. – С. 86 –93.
 9.  Малишевська І.А. Сучасні проблеми корекційної педагогіки в Україні. / І. А. Малишевська // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. зб. : Вип. 5. Частина 2./ за ред.. В. В. Засенка, А. А. Колупаєвої. – К. : Педагогічна думка, 2014 – с. 293.

Статті у інших виданнях

 1. Бабій І.В.Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва дошкільників / І.В. Бабій // Вісник наукової лабораторії «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті» / [гол. ред. Залізняк А.М.]. – Умань : АЛМІ, 2014. – Вип. ІІ. – С. 9‑13.

Тези доповідей у зарубіжних виданнях

 1. Бевзюк М.С.  Актуальность проблемы подготовки будущего учителя начальной школы к  взаимодействию с детско-родительским сообществом в условиях инклюзивного обучения  / М. С. Бевзюк // Педагогика, психология и техноногии инклюзивного образования:  материалы Второй международной научно-практической конференции, Казань, 20-21 марта, 2014г. / Институт  экономики, управления и права (г. Казань).  – Казань : Изд-во «Познание» Института  экономики, управления и права, 2014. – С. 58-61.
 2. Бевзюк М.С. Роль учителя и семьи в инклюзивном образовании / М. С. Бевзюк // Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет национальной без-опасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014, г. Стерлитамак / науч. ред. А.Г. Маджуга ; отв. ред. Э.Н. Ильясова. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиала БашГУ, 2014. – С. 34-36.
 3. Демченко И.И. Пути гуманизации инклюзивного образования / И. И. Демченко // Человек как фактор саморазвития личность : материалы круглого стола к 60-летию А. В. Суворова / Ред. Н.Л. Карпова, А.В. Суворов, А.А. Голзицкая. – М.: ПИ РАО, 2014. (Подано до друку).
 4. Демченко И.И. Пути развития инклюзивного образования / И. И. Демченко // Педагогика, психология и техноногии инклюзивного образования:  материалы Второй международной научно-практической конференции, Казань, 20-21 марта, 2014г. / Институт  экономики, управления и права (г. Казань).  – Казань : Изд-во «Познание» Института  экономики, управления и права, 2014. – С. 61-64.
 5.  Демченко І.   Теоретичні основи квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи до професійної діяльності в умовах освітньої інклюзії / І.І. Демченко // Материали за 9-а международна научна практична конференция, «Новината за напреднали наука». – София: «Бял ГРАД-БГ»ООД, 2013. – Т. 22. Педагогически науки. – С. 59-62.
 6. Лемещук М.А. Проблема социализации старших дошкольников с общим недоразвитием речи в научных трудах современников / М. А. Лемещук // Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет национальной без-опасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014, г. Стерлитамак / науч. ред. А.Г. Маджуга ; отв. ред. Э.Н. Ильясова. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиала БашГУ, 2014. – С. 118-120.
 7. Черниченко Л.А. Особенности инновационной деятельности воспитателей в условиях инклюзивного дошкольного образования / Л. А. Черниченко //  Здоровьесбережение и здоровьесозидание как приоритет национальной без-опасности России в третьем тысячелетии : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., 14–15 апреля 2014, г. Стерлитамак / науч. ред. А.Г. Маджуга ; отв. ред. Э.Н. Ильясова. – Стерлитамак : Стерлитамакский филиала БашГУ, 2014. – С. 213-215.
 8. Черниченко Л.А., Демченко И.И. О проблеме развития инклюзивного образования как современной образовательной инновации / Л. А. Черниченко, И.И. Демченко // Педагогика, психология и техноногии инклюзивного образования:  материалы Второй международной научно-практической конференции, Казань, 20-21 марта, 2014г. / Институт  экономики, управления и права (г. Казань).  – Казань : Изд-во «Познание» Института  экономики, управления и права, 2014. – С. 105-108.

Тези доповідей

 1. Білан В. Методи роботи дефектолога з батьками дітей з інтелектуальними порушеннями / В. Білан // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 62-64.
 2. Демченко І.   Акмеологічний аспект здоров’язберігаючих технологій в умовах інклюзивної освіти / І.І. Демченко // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 105-108.
 3. Демченко І.   Сутність поняття «інклюзивна педагогіка» / І.І. Демченко // Наука України. Перспективи та потенціал: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (29-30 вересня, 2013 р., м. Київ) / Всеукраїнське громадянське партнерство «Нова освіта». – К.; Запоріжжя: ФОП Москвін А. А. Поліграфічний центр «Copy Art», 2013. – С. 38-40.
 4. Демченко І., Бесараб А.  До питання упровадження здоров‘язберігаючих освітніх технологій / І. Демченко, А. Бесараб // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 21-22.
 5. Демченко І., Богач О.  Корекційна спрямованість образотворчої діяльності дошкільників із слабкою розумовою відсталістю / І. Демченко, О. Богач //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 40-42.
 6. Демченко І., Гончар В.  До питання охорони та зміцнення здоров‘я дошкільників / І. Демченко, В. Гончар // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 22-24.
 7. Демченко І., Гончар В.  Збагачення соціокультурного досвіду молодших школярів з особливими освітніми потребами засобами арт-терапії / І. Демченко, В. Гончар //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 18-20.
 8. Демченко І., Зубрицька І.   Особливості формування здорового життєвого стилю дітей старшого дошкільного віку / І. Демченко, І. Зубрицька  // Вплив навколишнього середовища на формування особистості: матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених та студентів, м. Умань. 16 квітня 2014 року / ред. кол. : О.В. Чепка, Н.А. П’ясецька, І.А. Малишевська та ін. – Умань : АЛМІ, 2014. – С. 24-26.
 9. Демченко І., Зубрицька І. Формування передумов образотворчої діяльності у дітей раннього віку з відхиленнями розумового розвитку / І. Демченко, І. Зубрицька //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 42-44.
 10. Демченко І., Корчак О.  Організація навчання дітей із затримкою психічного розвитку в інклюзивній початковій школі / І. Демченко, О. Корчак //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 25-27.
 11. Демченко І., Латанська І. До проблеми впровадження інклюзивної освіти школярами в умовах інклюзивної освіти / І. Демченко, Н. Скрипка // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 85-88.
 12. Демченко І., Мишоловка О. Формування образного мовлення у дошкільників із затримкою комунікативного розвитку / І. Демченко, О. Мишоловка // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 51-53.
 13. Демченко І., Скрипка Н. Пріоритетне виховання дітей дошкільного віку з вадами мовлення / І. Демченко, Н. Скрипка // Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 55-57.
 14. Демченко І.І.  Інклюзивна педагогіка як новітня галузь знань / І. Демченко //  Методичні аспекти інклюзивної педагогіки : матеріали регіонального семінару, м. Умань, 14 травня 2014 р. / ред. кол.: І.І. Демченко, В.А. Білан, М.С. Бевзюк [та ін.]. ­– Умань : Алмі, 2014.– С. 16-18.
 15. Демченко І.І. До проблеми впровадження інклюзивного навчання в початковій школі / І.І. Демченко // Соціалізація особистості: передумови, проблеми, перспективи : матеріали регіонального науково-методичного семінару (Умань, 5 червня 2014 р.) [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань, ФОП Жовтий, 2014.– С. 27-30.